Hotel high res-800pxSuuremahuliste hoonete, hotellide või tööstuste tarbeks, kus samaaegselt on tarvidus kasutada mitut töökohta või töötab korraga mitu puhastusteenistujat, on lahenduseks võimsad ja efektiivsed tööstusseadmed.

Sõltuvalt töökohtade arvust või torustike kujust ja pikkusest on võimalik juba olemasolevatele süsteemidele lisada ka täiendavaid vaheturbiine, et rahuldada kasvanud võimsusevajadust.

Keskustolmuimeja süsteemi tööstuslahendusi kasutatakse väga laialdaselt eelkõige majutusasutustes. Rajatava süsteemi investeeringu maht võrreldes igapäevaste kuivpuhastuse tarbeks tehtavate kulutustega tasub end väga lühikese ajaga.

Majutusasutustele on oluline ka fakt, et sellist keskustolmuimeja süsteemi kasutades ei tekitata puhastusprotsessi käigus liigset müra ja ebameeldivat kirbet tolmulõhna, mis  häiriks kliente. Samal põhjusel on paljud suured reisilaevad varustatud tööstuslike keskustolmuimeja süsteemidega.